Hae tästä blogista

Opetussuunnitelma

Tuppuralan koulun koulukohtainen opetussuunnitelma


           
                                                                      14.8.2012 alkaenSISÄLLYS

 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS                                                                3

 1. VISIO                                                                                                           3

 1. ARVOT                                                                                                         4
 
 1. KOULUN TOIMINTAKULTTUURI                                                         5

 1. VALINNAISAINEET                                                                                 6                                                                         
 2. TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUMINEN                                                         6

 1. YHTEISTYÖ SIIRTYMÄVAIHEISSA                                                     6

 1. ERITYISOPETUS                                                                                        7

 1. MAAHANMUUTTAJIEN OPETUS                                                          7                   

 1. YHTEISTYÖ MUIDEN TAHOJEN KANSSA                                          8

 1. KOULUN TOIMINNAN ARVIOINTI                                                      8

 1. OPPILASARVIOINTI                                                                                8

 1. TUNTIJAKO                                                                                                9

 1. TUPPURALAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT                                10
                                                          

 

 

 

1. TOIMINTA-AJATUS


Tuppuralan koulu opettaa oppilaille elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja sekä pyrkii kasvattamaan heistä tasapainoisia ja yhteistyökykyisiä ihmisiä tukemalla kotien kasvatustyötä. Lähtökohtana ovat perinteiset suomalaiset elämänarvot ja monikulttuurisuus.


2. VISIO
Tuppuralan koulu vuonna 2015
(laadittu 18.1.2000, päivitetty 10.10.2001, 20.1.2003, 29.10.2003 ja 14.1.2004)

Koulun toiminnan visiona on, että koulu toimii fyysisesti ja henkisesti terveessä ympäristössä. Välituntialue on laajempi ja monipuolisempi sekä helpommin valvottava myös ilkivallan osalta. Koulussa on yksi viihtyisä ja toimiva opettajienhuone. Koulussa on  tilat myös esiopetukselle ja sen toiminta on osa koulun toimintaa. Kirjasto toimii tehokkaana osana koulua ja atk-luokkaa hyödynnetään entistä paremmin. Luokissa on ajanmukaiset ja toimivat av-välineet. Musiikki- ja käsityöluokat toimivat erillisinä tiloina ja koulussa on myös ateljee-/keramiikkapaja. Lisäksi kiinnitetään huomiota kuvataiteen painottamiseen.

Koulun opetussuunnitelma on ajan tasalla. Opetusmenetelmät ovat monipuoliset ja henkilöstön vahvuudet huomioidaan entistä paremmin. Opettajien ja henkilökunnan täydennyskoulutus on suunnitelmallista ja säännöllistä. Työssä jaksamisesta pidetään hyvää huolta ja työhyvinvointisuunnitelma päivitetään vuosittain.

Koulussa on viihtyisä, suvaitseva, kansainvälinen ja hyvä henki. Oppilasmäärä on vakiintunut n. 200:aan. Yhteistyö opetusryhmien välillä tehdään monipuolisesti. Koulu toimii Mikkelin alakouluikäisten yleisopetuksen- ja erityisoppilaiden lähikouluna ja koulussa on entistä paremmat mahdollisuudet integraatioon. Integraation myötä suvaitsevaisuus lisääntyy. Yhteistyö vanhempien ja muiden tahojen kanssa on entistä laajempaa. Koulu toimii kaikenikäisten ja kaikenlaisten tuppuralalaisten kohtauspaikkana.3. ARVOT

Tuppuralan koulun koulukohtaiset arvot (Yt-kokous 2.4.2003)
Seuraavassa on esitelty Tuppuralan koulun arvot ja keinot, miten niitä toteutetaan käytännön koulutyössä.

Avoimessa työyhteisössä on riittävä vapaus ja rauha toimia.
Tähän pyritään selvittämällä oppilaille perusteellisesti koulun työrauhaan ja toisten huomioimiseen liittyvät säännöt. Lisäksi kunnioitetaan opettajien ja henkilökunnan työskentelyä niin, että jokaisella on työrauha omana persoonanaan. Jokainen voi olla työyhteisössä oma itsensä. Jokaisella on vapaus ja vastuu tuoda yhteisiä asioita yhteiseen keskusteluun ja jokaisen työhyvinvoinnista pidetään huolta..

Turvataan fyysisen ympäristön toimivuus ja resurssien riittävyys.
Viestitetään selkeästi päättäville tahoille koulun tarpeet liittyen resursseihin (esim. avustajatarpeet, tuntikehys) ja kiinteistön kuntoon.
     
Keskinäinen kunnioitus, luottamus ja tuki vallitsee yhteistyötahojen, vanhempien, johdon ja koulun työntekijöiden välillä.
Kiinnitetään erityistä huomiota riittävään tiedonkulkuun. Järjestetään riittävästi yhteistä koulutusta ja  yhteisiä tilaisuuksia.

Jokainen osallistuu riittävästi opetuksen ja yhteisten asioiden valmisteluun.
Selvitetään yhteisesti jokaisen vastuu työtehtävien hoitamisesta, jossa huomioidaan tasapuolisuus ja vahvuudet.Varataan tarpeeksi aikaa yhteisten asioiden valmisteluun.

4.TOIMINTAKULTTUURI

Toimintakulttuurilla ymmärretään seuraavia asioita:
-          viralliset ja epäviralliset säännöt, joihin kuuluvat toiminta- ja käyttäytymissäännöt (mm. johtamiskulttuuri, järjestyssäännöt, tiedon kulku, työyhteisöön sitoutuminen)
-          arvot, periaatteet ja kriteerit, joihin koulutyö perustuu
-          pedagoginen kehittäminen

 

Johtaminen, päätöksen teko ja yksilöllisyys


Johtaminen ja päätökset perustuvat keskustelevaan demokratiaan. Yksilöllisyydellä tarkoitetaan henkilökunnan oikeutta ja mahdollisuutta tehdä työnsä omien näkemyksiensä, vahvuuksiensa ja toiveidensa mukaan.

 

Tiedon kulku


Pyrimme ylläpitämään koulun ja kodin sekä henkilökunnan välistä tiedonkulkua seuraavin keinoin:

-          koulutiedote (syksyisin jaettava tietolehtinen)
-          reissuvihko ja tiedotteet koteihin
-          koulumme kotisivut
-          sähköposti
-          kokouspöytäkirjat
-          henkilökunnan viikkotiedote
-          Wilma, sähköinen viestintäjärjestelmä

 

Vastuullisuus työyhteisöstä ja sitoutuminen


Työyhteisön toimivuuden kannalta on tärkeää, että koko koulun henkilökunta sitoutuu yhteisesti päätettyihin sääntöihin ja sopimuksiin sekä pitää huolta työhyvinvoinnista. Hyvän yhteishengen säilyttämiseksi tulee muistaa korrektius työtovereita (myös oppilaita) kohtaan (hienotunteisuus, kuunteleminen, auttaminen, yksilöllisyyden kunnioittaminen). Yhteisillä tapahtumilla lujitamme työyhteisöämme.


Suunnittelu ja yhteistyö


Opettajat kokoontuvat ennen koulun alkua suunnittelupäivään, jolloin käydään läpi lukuvuoden keskeiset asiat sekä perustetaan juhlien ja tapahtumien suunnittelutiimit. Työsuunnitelma päivitetään syksyn aikana. Toimivan koulutyön takaamiseksi yhteistyössä ovat mukana myös neuvottelukunta, oppilastyöryhmä sekä huoltajat. Kodin ja koulun välistä yhteistyötä toteutetaan vanhempainilloin ja –keskusteluin, yhteisin tapahtumin ja retkin avoimin ovin.

Pedagoginen kehittäminen


Mahdollisuuksien mukaan henkilökunta osallistuu vapaaehtoisiin koulutuksiin. Virkaehtosopimuksen mukaista koulutuksista osa toteutetaan koulun järjestäminä ja osa oman valinnan mukaan. Henkilökunnalla on mahdollisuus osallistua työnohjauksiin ja kehityskeskusteluihin.5. VALINNAISAINEET

Oppilailla on mahdollisuus opiskella valinnaisena aineena A2-kieltä luokilla 4, 5 ja 6.
Oppilaat voivat valita saksan, ranskan tai venäjän kielen. Opetus toteutuu, mikäli riittävän moni oppilas valitsee saman A2-kielen.
Lisäksi viimeistään viidennellä luokalla oppilas opiskelee valinnan mukaan joko tekstiili- tai teknistä työtä.


6. TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUMINEN

Työelämään tutustuminen on yksi aihekokonaisuuksista (yritysvierailut, eri ammattien
edustajien kouluvierailuja, teemapäivät, myyjäiset Graanilla yms. yhteistyöprojektit).
Koulun neuvottelukunta toimii linkkinä työelämään tutustumisessa.


7. YHTEISTYÖ SIIRTYMÄVAIHEISSA

 

Yhteistyö esiopetuksesta alkuopetukseen


Sovitaan yhteisistä pelisäännöistä ja linjauksista. Esiopetuksen järjestämisessä otetaan huomioon sekä varhaiskasvatuksen että perusopetuksen tavoitteet ja sisällöt. Näin toimitaan myös alkuopetuksesta esiopetuksen suuntaan. Näin ollen esiopetus ja perusopetus muodostavat johdonmukaisen kokonaisuuden. Mikkelin kaupungissa yhteistyön minimikriteerit ovat jo olemassa. Kriteerit edellyttävät aluekokouksia syksyisin ja keväisin.

 

Yhteistyö alkuopetuksesta kolmannelle luokalle siirryttäessä


Oppilaiden kannalta paras tilanne on, että sama opettaja opettaa ainakin luokat 1 – 3.
Opettajan vaihtuessa edellinen luokanopettaja ja tarvittaessa erityisopettaja huolehtivat riittävästä tiedonsiirrosta.

Kaikissa siirtymävaiheissa ja tukitoimissa toimii avustavana ryhmänä myös koulun oppilashuoltoryhmä, johon kuuluvat oppilaan huoltaja (niin halutessaan), luokanopettaja, koulupsykologi, koululääkäri, terveydenhoitaja, kuraattori, rehtori sekä  laaja-alainen erityisopettaja.

8. ERITYISOPETUS

Tuppuralan koulussa järjestetään sekä laaja-alaista että luokkamuotoista erityisopetusta.
Laaja-alaisella erityisopetuksella tuetaan niitä oppilaita, joilla on lieviä oppimisvaikeuksia. Alemmilla luokilla ELA-opetus on lähinnä luki-, matematiikan- ja puheopetusta. Ylemmillä luokilla opetus painottuu opiskelutekniikan ohjaamiseen, reaaliaineiden ja matematiikan oppimisen tukemiseen. ELA-opettaja antaa yksilö- ja pienryhmäopetusta sekä toimii yhteistyössä luokanopettajan ja muiden yhteistyötahojen kanssa. ELA-opettaja tukee erityisluokasta kokonaan yleisopetukseen integroitujen tai siirtyneiden oppilaiden opiskelua.

Luokkamuotoista erityisopetusta järjestetään 1-6 –luokille. Osalle oppilaista annetaan yksilöityä opetusta lapsen kykyjen mukaan, osa oppilaista noudattaa yleisopetuksen opetussuunnitelmaa. Oppilaaksi otto tapahtuu yhtenäisen kriteeristön mukaan ja sitä edeltää kuuden viikon kokeilujakso. Erityisoppilaaksi otetulle oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), jota päivitetään vähintään lukuvuosittain.

Yleisopetuksen ja luokkamuotoisen erityisopetuksen kesken järjestetään mahdollisuuksien mukaan samanaikaisopetusta ja/tai integrointia.


9. MAAHANMUUTTAJIEN OPETUS

Maahanmuuttajien opetuksessa noudatetaan Mikkelin täydennyksen mukaista opetussuunnitelmaa, eli oppilas on ensisijaisesti lähikoulunsa oppilas, mutta jos hänen kielitaitonsa on riittämätön, siirtyy oppilas kouluun, jossa toimii valmistavan opetuksen luokka. Vasta sen jälkeen, kun hän hallitsee riittävästi suomen kieltä, siirtyy oppilas lähikouluunsa.
Tuppuralan koulussa määritellään mahdollisimman tarkoin maahanmuuttajaoppilaan tukitoimet jo ennen oppilaaksi ottamista. Tällöin selvitetään käytössä olevat resurssit ja niihin liittyvät opetustuntimäärät, opettajat, opetustilat ja oppimistavoitteet oppilaan kielitaidon mukaan. Tuppuralan koulussa järjestetään suomi toisena kielenä (S2) opetusta. 


 


10. KOULUN TOIMINNAN ARVIOINTI


Vuosittain arvioidaan koulun tavoitteiden ja toiminta-ajatuksen toteutumista ( työsuunnitelman toteutuminen) , koulun ilmapiiriä, yhteistyön toteutumista koulun sisällä ja ulospäin ja tiedon kulkua. Lisäksi arvioidaan työnjaon ja ajankäytön tarkoituksenmukaisuutta huomioiden henkilökunnan vahvuudet. Vuosittain arvioidaan myös työhyvinvointisuunnitelman toteutumista.

Arviointia toteutetaan jatkuvana itsearviointina sekä  kehityskeskusteluina koulun johtajan ja henkilökunnan välillä.

Koulun toiminnan arvioimisessa on tärkeää, että arvioinnin tuloksia käytetään koulun kehittämiseen!11. OPPILASARVIOINTI

Tuppuralan koulussa väliarviointi annetaan syyslukukauden päätteeksi joulukuussa ja lukuvuosiarviointi lakisääteisesti lukuvuoden viimeisenä työpäivänä.
Arvioinnissa käytetään Mikkelin täydennyksen mukaisia todistuspohjia ja periaatteita.

1-2 –luokilla käytetään arvioinnissa kirjainarviointia matematiikassa ja äidinkielessä. Käyttäytymistä arvioidaan erillisellä liitteellä.

3. luokalla arvioidaan numerolla matematiikka, äidinkieli ja käyttäytyminen. Muissa aineissa todetaan oppilaan saaneen opetusta.

4. luokalla arvioidaan numerolla matematiikka, äidinkieli, ympäristö- ja luonnontieto, A1 –kieli ja käyttäytyminen. Muissa aineissa todetaan oppilaan saaneen opetusta.

5-6 –luokilla arvioidaan kaikki aineet numeroilla.


12. YHTEISTYÖTAHOT


Tuppuralan koulu tekee yhteistyötä mm. seuraavien yhteisöjen, laitosten ja yritysten kanssa.
Kaikessa yhteistyössä pyritään molemminpuoliseen vuorovaikutukseen niin, että sekä koulu että eri sidosryhmät ottavat aktiivisesti yhteyttä toisiinsa lukuvuoden suunnitteluun liittyvissä asioissa.

·         Tuomiokirkkoseurakunta/ Lähemäen piiri
·         Neuvottelukunta
·         Iltapäiväkerhotoiminta
·         ESLI
·         Poliisi
·         Palokunta
·         Suomen Nuoriso-opisto
·         MKS, Mikkelin seudullinen kasvatus- ja perheneuvola, Mikkelin seudun terveyskeskus, sosiaalitoimi, nuorisotoimi, Mikkelin perhekuntoutuskeskus
·         lähikoulut
·         Tuppurala-seura
·         Prisma / Citymarket
·         Graanin palvelutalo/ Veteraanipuisto
·         Mamk
·         ESEDU


12. TUNTIJAKO

TUPPURALAN KOULU, TUNTIJAKO (alkaen 1.8.2008)


TUNTIJAKOLuokat

1

2

3

4

5

6

yht.

Kaikille yhteiset oppiaineetÄidinkieli ja kirjallisuus

7

7

5

5

4

5
33

Englanti (A1-kieli)

2

2

2

2
8

Matematiikka

3

3

4

4

4

4
22
Biologia ja maantieto
2
2
3
3
2
1
13

Fysiikka ja kemia
1
1
2
Uskonto / elämänkatsomus-tieto
1
1
1
2
1
2
8
Historia ja yhteiskuntaoppi
1,5
1,5
3
Musiikki
1
1
2
1
2
1
8
Kuvataide
2
2
2
2
2,5
2,5
13

Käsityö

2

2

2

2

2

2
12

Liikunta

  2

  2

  2

  2

  3

  3
14

Yhteensä
20
20
23
23
26
26
136
A2-kieli2

2

2
6

Yhteensä
20
20
23
25
28
28
142


Tuppuralan koulu,
Mikkelin kaupunki
 


 
Tuppuralan koulun järjestyssäännöt
Opimme yhteiseloa
Kasvamme vastuuseen

Kohteliaisuus kaunistaa
·    Tervehdin
·    Kiitän
·    Pyydän anteeksi
·    En käytä rumia sanoja

Järjestys on järkevää
·     Pyydän puheenvuoron
·     Ruokailen rauhallisesti
·     Liikun sisätiloissa kävellen   
·     Pyyhin jalkineeni
·     Laitan tavarat oikeille paikoilleen

Ystävyys yhdistää
·     Kaikki kelpaavat kavereiksi
·     Tarjoan apua pyytämättä
·     En kiusaa ketään sanoilla enkä teoilla
·     En vahingoita toisten omaisuutta
·     En heittele hiekkaa, kiviä enkä lumipalloja

 14.8.2012 Antti Veijonen
                rehtori

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti